Учебник по фармакология

  • 24.00лв.
  • без ДДС: 20.00лв.
Quantity

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ЗА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИ

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият учебник по дентална медицина е резултат на опит и работа на български лекари-фармаколози с участието на стоматолози. Учебникът включва съвременни знания върху фармакология и токсикология. Във връзка със специфичности на стоматологичната работа сме подчертавали фактите, които се отнасят пряко до стоматолога. Структурата на учебника се различава от отпечатваните до сега у нас учебници по фармакология. След общата фармакология, която е фундаментална и е с редица примери за дентална медицина, сме представи¬ли в раздел втори и трети знанията за най-често прилаганите от лекаря-стоматолог фармакологични средства. Идеята е свързана с нашия опит, датиращ от три десетилетия, в съвместна колаборация със Стоматологичните факултети в София и Пловдив. Ние знаем, че днес студентите-стоматолози са мотивирани да свържат знанията, които получават в хода на обучението по фармакология с пряката си теоретична и учебно-практическа работа в Стоматологичните факултети у нас. В този смисъл са оформени втори и трети раздел на настоящия учебник, които обсъждат части от специалната фармакология.
Следващите раздели са посветени на фармакологични средства, които повлияват функции на отделните сис¬теми в организма. В тях се дискутират лекарствата, които лекари-специалисти назначават и лекарят-стоматолог трябва да знае тяхната характеристика. Отделни групи фармакологични средства са представени с по-значим обем на факти и това е съобразено, както с честотата на съответните заболявания, така и с новостите за лекар¬ствата през последните години. Тези групи средства, които са изключително обект на приложение от съответен лекар-специалист и не се прилагат от стоматолози, са представени с необходимата информация за студентско обучение.
За първи път в учебник по Фармакология у нас разработихме раздел върху Фармакотерапия на най- честите спешни състояния, с които лекарят се среща. Поради ограничение в обема на страниците авторите на отделните теми от този раздел представят систематизирано и схематично знанията за лекарствените средства. Посочените фармакологични средства са подробно представени в предишните раздели и подчертаването на тяхната роля и приложение в лечението на спешните състояния е свързано с повече знания, както за студента, така и за лекаря-стоматолог.
Във връзка с основната задача на настоящия учебник, която е да даде знания по фармакология с лекарствена токсикология по пропедевтичен начин за студентите по дентална медицина, колективът се постара да оформи отделните раздели с помощта на пунктуиране, систематизиране, онагледяване с таблици и фигури, подреждане на препаратите по азбучен ред и т.н.
Учебникът по фармакология не е лекарствен справочник. Ето защо многото детайли за индивидуални лекар¬ства, които превръщат академичен учебник в наръчник или справочник, сме ги съкратили и сме акцентирали върху важните характеристики, механизми, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, по¬казания и противопоказания, дози, препарати и др. на лекарства и фармакологични групи. Постарахме се да представим знанията по фармакология с лекарствена токсикология по начин, по който студентът по дентална медицина ще успее да изучи за определения по програма срок на обучение при нас.
Обединението на усилията на колективи от две академични Катедри по фармакология, съответно от Ме¬дицинските факултети в София и Пловдив, доведе до възможността повече преподаватели с опит да напишат раздели в настоящия учебник. Учебникът е обединил опитът и знанията на много лекари-фармаколози, пряко преподаващи фармакология на студенти по дентална медицина.
В настоящето преработено издание на учебника използваме термина «дентална медицина», което е съгласно новите изисквания по номенклатура на специалностите. Но запазваме на много места термините «стоматология», стоматолог», защото у нас е популярно това название на специалността, а учебникът е посветен и за широк кръг :т специалисти. В авторския колектив на настоящето издание участват и нови асистенти по фармакология. За първи път в учебник за дентална медицина (стоматология) въвеждаме познания за хомеопатично лечение на база на утвърдената възможност на денталните лекари да се обучават по хомеопатия и да използват тези лекарства.
Прието е Колективът да посвети написаното. Ние посвещаваме този учебник на многото наши уважавани ле¬кари и специалисти във фармакологията, както и на нашите обичани и ценени студенти, учители и лекари - сто¬матолози. С респект към денталната медицина написахме този учебник. Вярваме че знанията по фармакология ; лекарствена токсикология ще помогнат в лечението на пациентите в стоматологията. Вярваме че ако намерите лгебни технически пропуски, ще ни извините. Този учебник написахме с обич и отговорност към българският студент, лекар, стоматолог и хората, които се нуждаят от нашата медицинска помощ. Нека знанията от него се използват така, както Хипократовата клетва повелява.
31 май 2011 г.
За колектива:
Редактор:
Проф. д-р Надка Бояджиева, дм, дмн


СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

Раздел II. СПЕЦИАЛНА ФАРМАКОЛОГИЯ ЗА ТОМАТОЛОЗИ

Раздел III. ПРОТИВОМИКРОБНИ СРЕДСТВА

Раздел IV. НЕВРОТРОПНИ И ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА

Раздел V. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ

Раздел VI. ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ И ТЕХНИ АНАЛОЗИ

Раздел VII. СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

Раздел VIII. ТОКСИКОЛОГИЯ

Раздел IX. ФАРМАКОТЕРАПИЯ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

Раздел X. ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

Харектеристики
Автор(и) под ред. на проф. д-р Надка Бояджиева
Издател МИ "АРСО"
Издание Второ
Година на издаване 2012
Размер А4
Обем 244 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение