Паразитология (местни и тропически паразитози)

  • 18.00лв.
  • без ДДС: 15.00лв.
Quantity

ПРЕДГОВОР

     В етиологията на много заболявания (гастроентероколити, алергози, не¬врози, анемия, неясни фебрилни състояния и др.) играят роля паразитозите. В България са описани над 15 вида местни паразитни болести по човека, някои от които са широко разпространени и имат важно медико-социално и иконо¬мическо отражение (трихомоноза, гиардиоза), токсоплазмоза, пневмоцистоза, ехинококоза, трихинелоза, аскаридоза, токсокароза, ентеробиоза, тениаринхоза и др.). Изключително много нараства значението и на индикаторните парази-този при болни от СПИН (пневмоцистоза, токсоплазмоза, криптоспоридиоза, лайшманиоза, бластоцистоза, циклоспориоза, микроспоридиоза и други).

     Успоредно с местните паразитози, ежегодно в нашата страна се внасят над 25 вида тропически паразитни болести от Африка, Азия и Латинска Америка. За една част от тях у нас няма условия за местно разпространение, поради което те са обект на клинико-диагностичен и терапевтичен интерес (парагонимоза, фа-сциолопсидоза, шистозомози и др.). Друга част от внасяните паразитози, пред¬ставляват за страната ни сериозна епидемиологична опасност, защото могат да получат местно ендемично разпространение (малария, амебиаза, анкилостоми-дози, стронгилоидоза, лимфатичните филариози, лайшманиозите и др.).

     Представеният учебник - ръководство е предназначен за студентите по ме¬дицина от VI курс, обучавани по цикличната система и за V-ти курс, изучаващи медицинска паразитология с тропически болести. Данните по обща и специална медицинска паразитология включват преди всичко съвременните знания относно етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката с усложнени¬ята, диагнозата и диференциалната диагноза, етиологичната терапия, личната и обществена профилактика с диспансеризацията на най-често срещаните пара¬зитни заболявания (местни и тропически) у човека.

     Целта на настоящият учебник е да даде на студентите по медицина най-ва¬жните теоретични и практически умения, необходими за ранната диагностика на паразитните болести и провеждане на ефективна борба срещу паразитозите (местни и тропически). Същият ще може да се използва от лекарите специали¬занти по линията на СДО, от обучаващите се студенти в медицинските колежи от профилите „медицински лаборант", „инспектор по обществено здраве" и във ФОЗ по специалността „Здравни грижи" (за мед. сестра и акушерка). Той ще служи и за бърза справка на паразитолозите и лекарите по обща медицина, ра¬ботещи като общопрактикуващи лекари (ОПЛ).

     Учебникът - ръководсто е адаптиран към учебните програми за судентите - медици и колежани, поради което авторите не претендират за пълен обем на информацията по описаните паразитни болести.

     Авторският колектив с благодарност ще приеме всички констатирани недостатъци, бележки, мнения и препоръки в труда.

София м. юли. 2010 г. доц. д-р Виолина Г. Боева-Бангьозова, доктор

Харектеристики
Автор(и) Под редакцията на В. Боева-Бангьозова и К.Вутова
Издател МИ "АРСО"
Издание Трето преработено
Година на издаване 2010
Размер 147 х 205 / 20 мм
Обем 420 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение