Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести

  • 50.00лв.
  • без ДДС: 41.67лв.
Quantity

ВЪВЕДЕНИЕ

Задачата на настоящия труд е да предостави на лекаря едно съвременно ръководство по диагностика и консервативна терапия при заболявания на въ¬трешните органи във всеки момент (нерядко критичен!), когато му се налага висококомпетентна справка в условията на изненадите, които му поднася еже¬дневието.
В наше време отделните области на вътрешната медицина претърпяха епо¬хално развитие както по отношение изясняване етиологията и патогенезата на заболяването, въвеждането на нови супермодерни диагностични методики, така и в насока на разширяване на терапевтичните хоризонти на консерватив¬ната терапия, подчинени на най-новите изисквания на Световната здравна ор¬ганизация (СЗО) и ЕМА към ЕС. В развитите страни, с модерна медицина, по света фармакотерапията и диагностиката отдавна се интерпретират като пос- тулати на Медицината на доказателствата (Evidence Based Medicine). Това стана предпоставка за тясно свързване на терапията с клиничната фармаколо¬гия (сравнително нова специалност у нас). Въпросите за механизмите на дейст¬вие на лекарствата при различните заболявания, при бременни, при бъбречна и чернодробна недостатъчност, при хемо- и перитонеални диализи; тяхната ре¬зорбция и излъчване от организма (т.е. фармакокинетика), биотрансформация, нежеланите реакции, фармакогенетиката и фармакогеномиката, терапията на имунокомпрометирани болни фармакоикономиката и т.н. придобиват днес ос¬новно значение за добрата професионална подготовка на лекаря. Това наложи издаването на ново ръководство за лекарите у нас, което да очертае съвремен¬ните насоки на здравните реформи.
Пред авторите и редакторите на това ръководство стоеше задачата да пред¬ставят в модерна светлина и достатъчен обем необходимите знания за един съ¬временен лекар в България. Ползването му обаче предполага една добра пред¬варителна общомедицинска подготовка.
Материалът в наръчника се предлага във вид, който позволява и поставя¬нето на работна диагноза, и изграждането на диференциално-диагностичен план, и установяването на окончателна диагноза. Лечението е разгледано по- обширно Приложените терапевтични планове са само примерен модел за ин¬дивидуализирането му. За целта широко се препоръчва хипотезата на СЗО за P-drug (Personal drug), която, за съжаление, често не кореспондира с адми¬нистративно налаганите финансови ограничения в лечебния процес у нас. В светлината на съвременните закони на фармакоикономиката сме се постарали - за пръв път у нас - да заложим на световния опит въз основа на въведената от СЗО практика Excellence in Pharmacotherapy.
С гордост ще посочим, че сме заимствали и най-доброто от великолепните помагала от миналото, създадени от нашите високоуважавани учители, съз¬датели на български медицински школи: акад. А. Пухлев, проф. Хр. Гелинов, проф. Ст. Киркович, проф. В. Моллов, проф. К. Чилов, проф. Вл. Алексиев, проф. В. Цончев, проф. П. Горбанов, проф. Ив. Йонков и други.
Наръчникът е предназначен както за общопрактикуващи лекари, така и за специалисти и специализанти от различните области на вътрешната медицина, фармацевти и стоматолози, дипломанти и докторанти, студенти и колежани от медицинските университети, фармаколози и специалисти от фармацевтичната индустрия, специалисти по медицински софтуер, мениджъри на болници и аптеки,. злравноосигурителни дружества и каси, сътрудници на наши и чуждестранни фармацевтични фирми.
Изказваме нашата дълбока благодарност на Медицинско издателство *АРСО - София, в лицето на д-р К. Петров и инж. Ив. Петрова за оказаното дозерие и съпричастност!
Наръчникът е в ръцете Ви. И ако бързо неговите страници пожълтеят от упореба, то това ще бъде Вашата оценка за нас.
От Съставителите

Харектеристики
Автор(и) Под редакцията на Жени Милева и Гео Нешев
Издател МИ "АРСО"
Година на издаване 2012
Размер 150 х 210 / 59 мм
Обем 1104 стр.
Тип корица Твърда
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение