Медицинска онкология - Том 1 и Том 2

  • 72.00лв.
  • без ДДС: 60.00лв.
Quantity

Том 1 - ОБЩА ЧАСТ

Съдържание:

Предговор 

1. Епидемиология на злокачествените заболявания в България | Н. Димитрова

2. Биология на туморния разтеж | Н. Цонев, Б. Кръстев, Сп. Вълев

3. Принципи на хирургичното лечение при злокачествени заболявания | Ив. Гаврилов, И. Гаврилова

4. Основни принципи на лъчелечението в онкологията | В. Първанова, Н. Гешева, Е. Петкова

5. Принципи на лекарственото лечение на злокачествените тумори. Видове противотуморни лекарствени средства, механизъм на действие, приложение | Ел. Кръстева, Ю. Райнов, Св. Велчова, Цв. Миленкова

6. Биотехнологични лекарства в клиничната медицина и онкологията | Б. Борисов

7. Фармакоикономика в онкологията | Б. Борисов

8. Принципи на клиничните проучвания на нови лекарствени продукти | Ив. Георгиев, В. Добев

9. Токсичност на системната лекарствена терапия:

9.1. Фебрилна неутропения | Е. Белева, Ж. Грудева-Попова, И. Ненова, В. Попов, Сп. Вълев

9.2. Анемия при малигнени заболявания | Сп. Вълев, И. Ненова, В. Попов, Б. Кръстев, Ж. Грудева-Попова

9.3. Кожна и лигавична токсичност, кожни придатъци | Сп. Вълев

9.4. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти | Сп. Вълев, Н. Митева

9.5. Реакции на свръхчувствителност | Сп. Вълев

9.6. Невротоксичност | Сп. Вълев, Н. Цонев

9.7. Кардиотоксичност на противотуморната лекарствена терапия | К.В. Тимчева, Н. Митева

9.8. Белодробна токсичност, индуциране от противотуморно лекарствено лечение | К.В.Тимчева

9.9. Гастроинтестинална токсичност. Антиеметици | К.В. Тимчева

9.10. Хепатотоксичност| Н.Митева, М.Петрова

9.11. Нефротоксичност | Н. Митева

9.12. Инфекциозни усложнения | Н. Митева

9.13. Тератогенен ефект на цитостатиците | Н. Митева

9.14. Токсичности,свързани (приложението на имунотерапия | Т. Караниколова

9.15. Редки токсични прояви на имунотерапията | Б.Кръстев

10. Паранеопластични синдроми | И. Ненова, Ж. Грудева-Попова, В. Попов, Е. Велева, Н. Митева

11. Палиативно и поддържащо лекарствено лечение:

11.1. Правила за лечение на болката при възрастни болни с рак | Н. Йорданов

11.2. Депресивност и тревожност при онкологично болни | Ив. Бонев

11.3. Тромбоемболични усложнения при онкологично болни | К.В. Тимчева

12. Ендокринни нарушения при злокачествени заболявания от неендокринен произход | Ал. Шипков

13. Костни промени при онкологични заболявания | Анна-Мария Борисова

14. Отклонения в глюкозния, липиден и белтъчен метаболизъм при онкологични заболявания | Цв. Танкова

15. Други спешни състояния в онкологията | К.В. Тимчева

16.  Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои тонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия - основни препоръки | К.В. Тимчева, Г. Стаменов, М. Таушанова


ТОМ 2 - СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Съдържание:

Предговор 

1. Молекулярно-генетични изследвания в онкологията. Значение за клиничната практика | Р Кънева, Ат. Mиткова

1.1 Наследствен карцином на гърдата и яйчниците

1.2 Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ)

1.3 Мозъчнитумори

1.4 Съпътстваща диагностика при недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) 

1.5 Съпътстваща диагностика при колоректален карцином (КРК)

1.6 Анализ на биомаркери в циркулацията

2. Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на глава и шия | М. Колева, К.В. Тимчева

3. Злокачествени тумори на щитовидната жлеза | М. Таушанова, С. Сергиева, И. Михайлова

4. Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на белия дроб, плеврата и медиастинума

4.1 Рак на белия дроб - епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение | Кр. Койнов, М. Петрова, И. Михайлова 

4.2 Малигнен мезотелиом | К.В. Тимчева

4.3 Тимомитимокарцином | К.В. Тимчева

5. Рак на млечната жлеза: епидемиология, рискови фактори, прогностични и предиктивни маркери, стадиране, оперативно и лъчелечение, системно лекарствено лечение | К.В. Тимчева, Щ Сп. Вълев, М. Таушанова, Ив. Гаврилов, И. Михайлова, И. Гаврилова

6. Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на гастроинтестиналния тракт 

6.1 Рак на хранопровода | М. Петрова, М. Таушанова

6.2 Рак на стомаха | М. Таушанова, М. Петрова, Т. Караниколова.

6.3 Карцином на панкреаса | Б. Кръстев, Н. Митева

6.4 Невроендокринни гастроентеропанкреатични тумори | М. Перухова, Б. Кръстев

6.5 Хепатоцелуларен карцином | Н. Митева, КВ. Тимчева

6.6 Карцином на жлъчен мехур и жлъчни пътища | Н. Митева

6.7 Колоректален карцином: епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение | Сп. Вълев, Н. Цонев, Б. Кръстев

6.8 Клиника, стадиране и лечение на болните с анален карцином | Н. Митева, И. Михайлова.

7 Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на генитоуринарния тракт

7.1 Рак на простата | М.Атанасова, Кр. Койнов, К. Недев

7.2 Злокачествени тумори на тестисите | Св. Христова, М. Николов, Н. Добрев

7.3 Бъбречноклетъчен карцином | М. Таушанова, Т. Караникопова

7.4 Тумори на надбъбречната жлеза | К.В. Тимчева

7.5 Карцином на пикочен мехур, уретра и пенис | К.В. Тимчева

8. Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на женските гениталии

8.1 Карцином на маточната шийка | Н. Великова, М. Чалакова

8.2 Карцином на маточното тяло | Н. Великова, Р Антонов

8.3 Саркоми на маточното тяло | Р. Антонов, Н. Великова

8.4 Трофобластни тумори | М. Чолакова

8.5 Злокачествени тумори на вагината | Н. Великова, Р Антонов

8.6 Злокачествени тумори на вулвата | Р. Антонов, Н.Великова

8.7 Овариален карцином | К.В. Тимчева

9. Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни тумори - саркоми

9.1 Остеосаркоми | К.В. Тимчева

9.2 Мекотъканни саркоми | К.В. Тимчева, Т. Караниколова

9.3 Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ) | Cm. Ханджиев, М. Петрова,

10. Системно лекарствено лечение на първични и метастатични мозъчни тумори| В. Бонева, Д. Георгиев

11. Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище| Н. Цонев, КВ. Тимчева

12. Злокачествени тумори на кожата | Кр. Киров, И. Гаврилова

12.1 Малигнен меланом

12.2 Спиноцелуларенкарцином

12.3 Базоцелуларен карцином

12.4 Меркелов тумор

12.5 Дерматофибросаркома протуберанс

12.6 Сарком на Капоши (Kaposi Sarcoma)

13. Системно лекарствено лечение на детски злокачествени тумори | Др. Бобев, И. Христозова.

Авторски колектив

Харектеристики
Автор(и) Под редакцията на К.В.Тимчева
Издател Парадигма
Година на издаване 2018 г.
Размер 175 х 235 стр.
Обем Том 1 - 389 стр.; Том 2 - 579 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение