Медицинска Микробиология

  • 15.00лв.
  • без ДДС: 12.50лв.
Quantity

СЪДЪРЖАНИЕ
Раздел ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ
1.Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на микробиологията (И. Хайдушка).....10
1.1. Основни етапи в развитието на микробиологията...........................................................10
1.2. Развитие на микробиологията в България........................................................................13
2. Въведение в общата микробиология (И. Хайдушка)...........................................................14
2.1. Таксономия на микроорганизмите....................................................................................15
2.2. Числена таксономия............................................................................................................16
3. Морфология и структура на микроорганизмите (И. Хайдушка)......................................16
3.1. Форма и взаимно разположение на бактериалните клетки.............................................16
3.2. Клетъчна стена ...................................................................................................................19
3.3. Външна мембрана на Грам-отрицателните бактерии .....................................................20
3.4. Капсула................................................................................................................................ 21
3.5. Ресни ....................................................................................................................................22
3.6. Пили ....................................................................................................................................23
3.7. Спори................................................................................................................................... 24
4. Физиология на микроорганизмите (В. Кирина, М. Атанасова)........................................24
4.1. Химичен състав (В. Кирина)..............................................................................................25
4.2. Метаболизъм на бактериите (В. Кирина).........................................................................27
4.2.1. Катаболитни процеси (В. Кирина)...........................................................................28
4.2.2. Анаболитни процеси (М. Атанасова)......................................................................29
4.3. Хранене на бактериите (М. Атанасова)............................................................................30
4.4. Бактериални ензими (М. Атанасова).................................................................................32
5. Растеж и размножаване при бактериите (М. Атанасова)...................................................33
6. Действие на физичните и химични фактори върху микроорганизмите (И. Хайдушка)......34
6.1. Действие на физичните фактори.......................................................................................34
6.2. Действие на химичните фактори.......................................................................................38
7. Микробна генетика (И. Хайдушка).........................................................................................40
7.1. Бактериална хромозома......................................................................................................41
7.2. Извънхромозомна ДНК – плазмиди..................................................................................41
7.3. Транспонируеми елементи.................................................................................................42
7.4. Генотип и фенотип при вируси, фаги и бактерии............................................................42
7.5. Наследственост и изменчивост на микроорганизмите....................................................42
7.6. Видове генетични мутации и мутанти..............................................................................44
8. Антибиотици (И. Хайдушка)....................................................................................................47
8.1. Механизъм на резистентност.............................................................................................48
8.2.Инхибитори на синтезата на клетъчната стена. β-лактамни антибиотици....................49
8.3. Инхибитори на протеиновата синтеза...............................................................................51
8.4. Инхибитори на синтезата на нуклеиновите киселини....................................................54
8.5. Нови антибиотици...............................................................................................................57
Раздел ИНФЕКЦИЯ И ИМУНИТЕТ
1. Инфекция (И. Хайдушка) .........................................................................................................58
1.1. Взаимоотношение между микроорганизмите и макроорганизма..................................58
1.2 . Инфекция. Инфекциозен процес. Инфекциозна болест. Необходими условия за развитието на инфекциозен процес......59
1.3 . Свойства на инфекциозните причинители. Патогенност. Вирулентност......................61
1.4 . Фактори на макроорганизма, имащи значение за развитието на инфекция..................65
1.5 . Роля на външната среда и социалните условия за развитието на инфекция.................66
1.6. Развитие на инфекциозен процес. Входна врата. Разпространение и локализация на причинителите..........66
1.7. Пътища на разпространение на инфекциозните причинители в макроорганизма.......68
1.8 . Източници и разпространение на инфекциозните причинители...................................69
1.9. Пътища за предаване на инфекциозните причинители...................................................70
1.10. Форми на инфекция..........................................................................................................72
2. Имунитет (И. Хайдушка)..........................................................................................................73
2.1. Естествена резистентност..................................................................................................74
2.1.1. Механични бариери...................................................................................................75
2.1.2. Хуморални фактори на естествената резистентност..............................................76
2.1.3. Клетъчни фактори на естествената резистентност. Фагоцитоза...........................78
2.1.4. Естествени клетки убийци (NK клетки)..................................................................81
2.1.5. Острофазови протеини..............................................................................................81
2.1.6. Възпаление.................................................................................................................82
2.2. Строеж и функция на имунната система..........................................................................84
2.3. Антигени. Видове и свойства. Антигенност и имуногенност. Суперантигени.............87
2.4. Антитела. Структура и функция........................................................................................90
2.4.1. Структура на имуноглобулините.............................................................................90
2.4.2. Имуноглобулинови класове......................................................................................93
2.5. Динамика на имунния отговор. Първичен и вторичен имунен отговор........................96
2.6. Генетичен контрол на имунната система. HLA система.................................................97
2.7. Клетъчно – медииран имунитет.......................................................................................99
2.8. Представяне и разпознаване на антигена. Клетъчна кооперация.................................100
2.9. Интерлевкин......................................................................................................................103
3. Антиген-антитяло реакции (В. Кирина)..............................................................................105
3.1. Реакция аглутинация.........................................................................................................105
3.2. Реакция преципитация......................................................................................................107
3.3. Реакция неутрализация. Токсин – антитоксин...............................................................111
3.4. Комплементзависими реакции.........................................................................................111
3.5. Маркирани имунни реакции............................................................................................113
4. Имунопатология (И. Хайдушка)............................................................................................116
4.1. Алергия..............................................................................................................................116
4.1.1. I-ви тип. Анафилаксия............................................................................................117
4.1.2. II-ри тип. Цитотоксична свръхчувствителност.....................................................118
4.1.3. III-ти тип. Алергични реакции, дължащи се на комплекс антиген-антитяло....119
4.1.4. IV-ти тип. Свръхчувствителност от забавен тип.................................................120
4.2. Имунодефицитни състояния (В. Кирина).......................................................................121
4.3. Автоимунни реакции и заболявания (В. Кирина)..............................................................123
Раздел СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ
1. Род Staphylococcus (И. Хайдушка)..........................................................................................126
2. Род Streptococcus (И. Хайдушка)............................................................................................130
2.1. Стрептококи от група А....................................................................................................132
2.2. Стрептококи от група B....................................................................................................133
3. Род Enterococcus (И. Хайдушка).............................................................................................136
4. Пневмококи. Streptococcus pneumoniae (И. Хайдушка) ....................................................136
5. Род Neisseria (И. Хайдушка)....................................................................................................138
5.1. Neisseria meningitidis.........................................................................................................138
5.2. Neisseria gonorrhoeae........................................................................................................141
6. Грам-отрицателни пръчки (И. Хайдушка)..........................................................................143
6.1. Семейство Enterobacteriaceae..........................................................................................143
6.1.1. Род Escherichia.........................................................................................................144
6.1.2. Род Klebsiella............................................................................................................146
6.1.3. Род Enterobactеr.......................................................................................................148
6.1.4. Род Serratia...............................................................................................................149
6.1.5. Tribus Protеае...........................................................................................................150
6.1.6. Род Shigella...............................................................................................................151
6.1.7. Род Salmonella..........................................................................................................154
6.1.8. Род Pasteurella (Yersinia)..........................................................................................158
6.1.8.1. Yersinia pestis..................................................................................................158
6.1.8.2. Yersinia enterocolitica......................................................................................162
6.2. Род Pseudomonas................................................................................................................163
6.3. Род Burkholderia...........................................................................................................165
6.4. Haemophilus influenzae......................................................................................................165
6.5. Род Bordetella.....................................................................................................................167
6.5.1. Bordetella pertussis...................................................................................................167
6.5.2. Bordetella parapertussis............................................................................................170
6.6. Pод Brucella........................................................................................................................170
6.7. Сем. Legionellaceae...........................................................................................................172
6.8. Род Francisella....................................................................................................................174
6.9. Vibrio cholerae....................................................................................................................176
7. Грам-положителни пръчки (И. Хайдушка).........................................................................180
7.1. Род Corynebacterium..........................................................................................................180
7.1.1. Corynebacterium diphtheriae....................................................................................180
7.2. Род Mycobacterium............................................................................................................185
7.2.1. Mycobacterium tuberculosis....................................................................................185
7.2.2. Атипични Mycobacteriа..........................................................................................188
7.2.3. Mycobacterium leprae..............................................................................................189
8. Анаеробни неспорообразуващи бактерии (И. Хайдушка)................................................191
8.1. Анаеробни Грам-положителни бактерии........................................................................191
8.1.1. Род Peptostreptococcus.............................................................................................191
8.1.2. Род Propionibacterium..............................................................................................192
8.1.3. Род Mobiluncus.........................................................................................................192
8.1.4.Род Lactobacillus.......................................................................................................192
8.1.5. Poд Bifidobacterium, Eubacterium и Rothia............................................................192
8.2. Анаеробни Грам-отрицателни бактерии.........................................................................193
8.2.1. Род Bacteroides.........................................................................................................193
8.2.2. Fusobacterium и Leptotrichia....................................................................................193
9. Род Listeria. Listeria monocytogenes (И. Хайдушка)............................................................194
10. Анаеробни спороносни бактерии (бацили). Bacillus anthracis (И. Хайдушка)............196
11. Аеробни спорообразуващи мироорганизми (И. Хайдушка)...........................................200
11.1. Род Clostridium.................................................................................................................200
11.1.1. Clostridium tetani....................................................................................................200
11.1.2. Clostridium botulinum............................................................................................203
11.1.3. Причинители на газовата гангрена......................................................................204
11.1.3.1. Clostridium perfringens.................................................................................204
11.1.3.2. Clostridium novyi..........................................................................................206
11.1.4. Псевдомембранозен колит, причинен от Clostridium difficile............................206
12. Сем. Spirochaetaceae...............................................................................................................208
12.1. Род Treponema. Treponema pallidum..............................................................................208
12.2. Род Borrelia......................................................................................................................212
12.2.1. Borrelia recurrentis..................................................................................................212
12.2.2. Borrelia burgdorferi.................................................................................................214
12.3. Род Leptospira..................................................................................................................215
13. Род Campylobacter (И. Хайдушка) ......................................................................................217
14. Род Helicobacter (И. Хайдушка)............................................................................................218
15. Гъби (В. Кирина).....................................................................................................................220
15.1. Обща характеристика.....................................................................................................220
15.2. Дерматомикози................................................................................................................225
15.3. Род Candida......................................................................................................................227
15.4. Род Aspergillus.................................................................................................................229
15.5. Род Cryptococcus.............................................................................................................231
15.6. Мукормикози (Фикомикози)..........................................................................................232
15.7. Хистоплазмоза................................................................................................................234
15.8. Бластомикоза...................................................................................................................235
15.9. Кокцидиоидомикоза........................................................................................................236
15.10. Паракокцидиоидомикоза..............................................................................................238
15.11. Пневмоцистоза..............................................................................................................240
15.12. Род Actinomyces.............................................................................................................241
15.13. Род Nocardia...................................................................................................................243
16. Сем. Chlamydiaceae (И. Хайдушка).....................................................................................244
17. Mycoplasma. Ureaplasma (И. Хайдушка)............................................................................249
18. Рикетсии и рикетсиози (З. Кълвачев).................................................................................250
18.1. Епидемичен петнист тиф................................................................................................252
18.2. Ендемичен петнист тиф..................................................................................................253
18.3. Петниста треска на Скалистите планини.....................................................................254
18.4. Марсилска (средиземноморска) треска.........................................................................255
18.5. Coxiella burnetii и Ку-треска...........................................................................................256
19. Нормална микрофлора на човешкото тяло (И. Хайдушка)...........................................259
Раздел ВИРУСОЛОГИЯ
1. Обща характеристика на вирусите (М. Атанасова)..........................................................262
2. Таксономия и класификация на вирусите (З. Кълвачев).................................................271
3. Пикорнавируси (Семейство Picornaviridae) (М. Атанасова, З. Кълвачев)....................277
3.1. Ентеровируси (Род Enterovirus).......................................................................................277
3.1.1. Вируси на полиомиелита (Human polioviruses)....................................................277
3.1.2. Коксаки- и ЕСНО-вируси (Coxsackieviruses, Echoviruses)..................................279
3.1.3. Други ентеровируси................................................................................................279
3.2. Риновируси (Род Rhinovirus)...........................................................................................281
4. Калицивируси (Семейство Caliciviridae) (З. Кълвачев)....................................................282
5. Семейство Reoviridae (З. Кълвачев, М. Атанасова)...........................................................283
5.1. Ортореовируси (Род Orthoreovirus, Reovirus).................................................................283
5.2. Ротавируси (Род Rotavirus)...............................................................................................284
6. Тогавируси (Семейство Тоgaviridae) (З. Кълвачев)...........................................................286
6.1. Рубеолен вирус (Rubella virus).........................................................................................286
7. Флавивируси (Семейство Flaviviridae) (З. Кълвачев)........................................................288
8. Бунявируси (Семейство Bunyaviridae)(З. Кълвачев).........................................................289
9. Филовируси (Семeйство Filoviridae)(З. Кълвачев).............................................................291
10. Аренавируси (Семейство Arenaviridae)(З. Кълвачев)......................................................293
11. Коронавируси (Семейство Coronaviridae)(З. Кълвачев).................................................295
12. Ортомиксовируси (Семейство Orthomyxoviridae) (М. Атанасова)...............................297
12.1. Грипни вируси (Influenza virus A, B, C).........................................................................297
13. Парамиксовируси (Семейство Paramyxoviridae) (М. Атанасова)................................302
13.1. Парагрипни вируси (Parainfluenza viruses)...................................................................303
13.2. Вирус на епидемичния паротит (Virus parotitidis, Mumps virus)................................305
13.3. Вирус на дребната шарка (Morbillivirus, Measles virus)..............................................307
13.4. Респираторно-синцитиален вирус (Respiratory syncytialvirus, RSV).........................309
14. Рабдовируси (Семейство Rhabdoviridae) (М. Атанасова, З. Кълвачев)........................310
14.1. Вирус на беса (Rabies virus)...........................................................................................311
15. Аденовируси (Семейство Adenoviridae) (З. Кълвачев, М. Атанасова.).........................313
16. Херпесни вируси (Семейство Herpesviridae) (М. Атанасова,З. Кълвачев)..................315
16.1. Вирус на обикновения херпес у човека (Herpes simplex virus 1, 2)............................316
16.2. Вирус на варицелата и херпес зостер (Varicella-zoster virus, VZV)............................318
16.3. Вирус на инфекциозната мононуклеоза (Epstein-Barr virus, EBV)............................319
16.4. Вирус на цитомегалията (Cytomegalovirus, CMV).......................................................321
16.5. Други херпесни вируси (Human herpes virus 6,7,8)......................................................323
17. Човешки полиомни вируси (Семейство Polyomaviridae) (З. Кълвачев)......................324
18. Човешки папиломни вируси (Семейство Papillomaviridae) (З. Кълвачев)..................325
19. Парвовируси (Семейство Parvoviridae) (З. Кълвачев, М. Атанасова...........................327
20. Поксвируси (Семейство Poxviridae) (М. Атанасова,З. Кълвачев).................................329
21. Ретровируси (Семейство Retroviridae) (М. Атанасова)...................................................331
21.1. Вируси на СПИН (HIV-1 и HIV-2).................................................................................332
22. Хепатитни вируси (М. Атанасова )......................................................................................338
22.1. Хепатитен А вирус (Hepatitis A virus, HAV).................................................................339
22.2. Хепатитен В вирус (Hepatitis B virus, HBV).................................................................342
22.3. Хепатитен Д вирус (Hepatitis D virus, HDV)................................................................346
22.4. Хепатитен С вирус (Hepatitis C virus, HCV).................................................................347
22.5. Хепатитен Е вирус (Hepatitis E virus, HEV)..................................................................349
23. Бактериофаги (М. Атанасова)..............................................................................................351
24. Вироиди, вирусоиди, приони (З. Кълвачев).......................................................................354

Харектеристики
Автор(и) И. Хайдушка, М.Атанасова, В.Кирина, З.Кълвачев
Издател Лакс Бук
Издание Трето издание
Година на издаване 2016
Размер B5
Обем 358 стр.
Тип корица Мека
Език Български

Напишете мнение

Моля впишете се или се регистрирайте, за да напишете мнение